Privacy statement Stichting de Hardenbergse Uitdaging

Inleiding
Stichting de Hardenbergse Uitdaging (hierna te noemen HU), neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met contact@hardenbergseuitdaging.nl.

Wie is de HU?
HU is de stichting Hardenbergse Uitdaging, kantoorhoudende te Jasmijn 12, 7742 SE in Coevorden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67215564. HU is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door HU de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HU jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HU persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Het realiseren van matches en het up-to-date houden van het netwerk.

Gegevens:
Bedrijfsnaam – persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – emailadres – foto

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn.

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
HU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels een contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij HU.

Beperken van de verwerking:
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HU te verkrijgen. HU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HU je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HU:
Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@hardenbergseuitdaging.nl. HU zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HU je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers, met name Wij zijn PUIK als webhosting bedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten

Het kan zijn dat HU verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HU ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HU je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@hardenbergseuitdaging.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HU jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar contact@hardenbergseuitdaging.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hardenberg, 23-05-2018